تبلیغات
روش صحیح مطالعه - روش صحیح مطالعه-2

روش صحیح مطالعه - روش صحیح مطالعه-2
 

 

 

  روش صحیح مطالعه-2

 

هدفمندی مطالعه

این موضوع را از زوایای مختلف میتوان مورد بحث قرار داد.یک بعد مهم هدفمندی به نیّات و ایدهآل و انگیزهها ی شما برمیگردد.بعد دیگر آن

به آرامش ذهنی و نظم رفتاری شما مربوط است.یکی دیگر از ابعاد آن این است که شما چه قدر مهارتها و ظرافتهای لازم دربرنامهریزی و

بهخصوص پیشبینی تغییرات به خرج دهید.یعنی اینکه اگر قسمتی از برنامهی شما اجرا نشدو یا طولانی شدن یک برنامه منجر به هم خوردن

برنامههای دیگر شد چه طرحهای هدفمندی را پیشبینی کرده باشید.

اگرچه درخصوص هر یک از ابعاد در قسمتهای بعدی صحبت خواهیم کرد.اما ____برای این که در این قسمت هم به نتیجهای رسیده باشیم به این

نکته اشاره میکنیم که هدفمندی در مطالعه یعنی داشتن یک ذهنیت روشن و شفاف دربارهی اهداف برنامهها و پیشبینیهای لازم.به عبارت

دیگربا یک ذهن ابهامگرا و پیچیده و سردرگم نمیتوان مطالعهای موفق داشت.اگر از پس خود برنمیآیید به مشاور مراجعه کنید.

کلید :

باید به طور شفاف بدانید که چه در مغز شما میگذرد و چه میخواهید بکنید.

 

 

 

چهارشنبه 3 آذر 1389 نظرات :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه نخست ارتباط باما .: روش صحیح مطالعه :. Writer & Designer