تبلیغات
روش صحیح مطالعه - روش صحیح مطالعه-1

روش صحیح مطالعه - روش صحیح مطالعه-1
 

 

 

  روش صحیح مطالعه-1

 

آمادگی برای مطالعه

مقدمات و شرایط اولیهی لازم برای آغاز مطالعه چیست؟

آیا تا کنون دقت کردهاید که هر جلسهی مطالعهی شما چگونه شروع میشود؟

شاید کمتردقت کرده باشید که یکی از نقطه ضعفهای اساسی بیشتر دانشآموزان به نحوهی آغاز مطالعه باز میگردد. مطالعه بدون کسب

آمادگیهای لازم،مانند شنا کردن بدون یادگیری مهارتهای شنا است.

کسی که بی مقدمه وارد مطالعه شود علاوه بر این که چیز زیادی یاد نخواهدگرفت،زمان زیادی را هم از دست خواهد داد.

مکان مطالعه

مکان مطالعه دانشآموزان در خصوص مکان مطالعه عادتهای متفاوتی دارند.مطالعه در منزل،پارک و کتابخانههای عمومی از رایجترین مکانهای مطالعهمحسوب میشوند.آنچه در این باره باید بدانید این است که محیط و مکان مطالعه علاوه برداشتن شرایطی چون سکوت و آرامش، باید تا حد امکانثابت و بدون تنوع باشد.اگر واقعا میخواهید با تمرکز مطالعه نمایید باید سعی کنید که خود را به محیط یکنواخت و ثابت عادت دهید.بنابراینفضاهای عمومی مانند پارک،برای یک مطالعه جدّی،مکان مناسبی محسوب نمیشود.تغییرات مکرردر دکور اتاق و یا مکان مطالعه نیزچون مخلّتمرکز میشوند توصیه نمیگردد.بعضیها دوست دارند موقع مطالعه کسان دیگری مانند دوستان دور و برشان باشند.اگر هدف از این کار مطالعهگروهی و رفع اشکال باشد خوب است،اما در هرحال،باید زمانهایی برای مطالعه فردی-به صورت تنها- در نظر گرفته شود.اگر میتوانید – و امکانات لازم را دارید- بهترین مکان برای مطالعهی توام با تمرکز،منزل خودتان و البته یک اتاق مشخص است و اگر علیرغمفراهم بودن امکانات و شرایط وهمکاری اعضاء خانواده،باز دوست دارید که در فضاهای دیگری مطالعه نمایید،احتمالا باید در نیّت جدّی خود برایدرس خواندن شک کنید.کلید :برای مطالعه جدّی و توام با تمرکز،یک فضای ثابت و یکنواخت بهترین مکان است.

 

چهارشنبه 3 آذر 1389 نظرات :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه نخست ارتباط باما .: روش صحیح مطالعه :. Writer & Designer